“Σεμινάριο για την Έρευνα και τη Μεθοδολογία στην Ανθρωπολογία και τις Σπουδές του Πολιτισμού, Σ.Ε.Μ.Α.Σ.” 21-22 Φεβρουαρίου 2020