Αναδομώντας της ψηφίδες του Βαλκανικού μωσαϊκού σήμερα. Εργαστήριο για την κινηματογραφική αφήγηση και προβολή ταινιών μικρού μήκους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(For English scroll down)

Οργάνωση: Balkans Beyond Borders & Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Διεξαγωγή: Παρασκευή, 3 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Συνεδρίων του Παν/μιου Μακεδονίας

Διάρκεια εργαστηρίου & μαραθωνίου: 15:00 – 19:00

Το Εργαστήριο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Περιγραφή
Τι κοινό έχει ο κινηματογράφος, οι πολλαπλές διασταυρούμενες ταυτότητες και τα ποιήματα Haiku;

Στα πλαίσια της θεματικής του 13ου Balkans Beyond Borders Short Film Festival ‘Untiling the Mosaic’ σας καλούμε σε ένα εργαστήριο όπου θα μιλήσουμε για το “βλέμμα”, την ανθρωπολογία στον κινηματογράφο, πως αφηγούμαστε ιστορίες μέσω εικόνων, και τις πολλαπλές ταυτότητες που φέρουμε όλ@ μας, το προσωπικό αλλά και κοινωνικό μας ψηφιδωτό. Σας καλούμε να δημιουργήσετε τις δικές σας ταινίες μικρού μήκους, αποτελούμενες από τρεις ‘πράξεις’/πλάνα, με έμπνευση από τη δομή των ποιημάτων Haiku, τα οποία συγκροτούνται από τρεις στίχους που αποτυπώνουν μία στιγμή μέσα στον χρόνο του παρόντος, εντός του ‘τώρα’, παρομοίως με μία κινηματογραφική ταινία.

Θα ακολουθήσει προβολή επιλεγμένων ταινιών από το διαγωνιστικό πρόγραμμα του 13ου Balkans Beyond Borders Short Film Festival ‘Untiling the Mosaic’, από νέους/νέες κινηματογραφιστές/τριες χωρών των Βαλκανίων, που αγγίζουν θεματικά την εμπειρία της συνύπαρξης πολλαπλών και διασταυρούμενων ταυτοτήτων όπως το φύλο, η κοινωνική τάξη, η σεξουαλικότητα και η εθνικότητα. Κάνοντας ορατό το ‘ψηφιδωτό’ αυτό και αποδομώντας το, εμφανίζονται και οι δυνατότητες επαναπροσδιορισμού του μωσαϊκού της κοινωνίας μας.

Πρόγραμμα

Εργαστήριο: «Haiku Shorts: κινηματογραφική αφήγηση σε 3 πράξεις»

15:00 – 15:30 «Κινηματογράφος και Ανθρωπολογία. Πώς μπορείς να πεις πολλά με λίγα λόγια»,  Ελένη Σιδέρη, Επικ. Καθ. ΒΣΑΣ-ΠΑΜΑΚ

15:30 – 16:00 «Μωσαϊκό ταυτοτήτων και αφήγηση ιστοριών: κινηματογραφική φόρμα σε τρεις πράξεις», Βασιλική Μαλτασόγλου Διευθύντρια Φεστιβάλ, συνιδρύτρια του Balkans Beyond Borders.

Κινηματογραφικός μαραθώνιος 17:00 – 19:00

Περιπλανιόμαστε στο κοντινό περιβάλλον, στη γειτονιά του πανεπιστημίου, αναζητούμε και βιντεοσκοπούμε, με το κινητό ή όποιο άλλο μέσο διαθέτουμε, εικόνες, ήχους και αισθήσεις που αποτυπώνουν ένα μωσαϊκό από ταυτότητες που συνυπάρχουν σε μία στιγμή μέσα στον χρόνο. Το ποίημα Haiku, που αποτελείται από τρία στιχάκια, γίνεται το όχημα της κινηματογραφικής σύνθεσης με σκοπό να γυριστεί μία ταινία μικρού μήκους, με μέγιστη διάρκεια το 1 λεπτό, αποτελούμενη από τρία πλάνα.  

-Παράδοση ταινιών – συζήτηση εμπειρίας 19:00-19:30

Αριθμός ατόμων 15. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/K2xdowhDXY6C5fvw7

INVITATION FOR REGISTRATION

“Untiling” the tiles of today’s Balkan mosaic

Filmmaking workshop on storytelling & film screenings

Organizing team: Balkans Beyond Borders & Culture –Borders –Gender/Lab, University of Macedonia, department of Balkan, Slavic & Oriental Studies.

Date: Friday, March 3d, Thessaloniki, Greece, Conference room (1st floor) – University of Macedonia

15:00 – 19:00 workshop and film marathon

The workshop is funded by the Research Committee – UOM.

Description
What does cinema, intersectionality and Haiku poems have in common?

Drawing upon the theme of the 13th Balkans Beyond Borders Short Film Festival titled ‘Untiling the Mosaic’ we invite you to a workshop, where we will discuss and contemplate on the “gaze”, anthropology in film, how to tell stories through images, and address the multiple identities we all carry, our personal and social mosaic. We invite you to create your own short films, consisting of three acts through three shots, inspired by the structure of Haiku poems, which are made up of three verses which capture a moment in the present time, within the ‘now’, kind of like a movie.

The workshop and film marathon will be followed by a screening of selected films from the competition programme of the 13th Balkans Beyond Borders Short Film Festival ‘Untiling the Mosaic’, consisting of films by young filmmakers from the Balkans, which thematically touch upon the experience of the coexisting multiple and intersecting identities such as gender, social class, sexuality and ethnicity. By making this ‘mosaic’ visible and deconstructing it, the possibilities of redefining it, suddenly appears.

Programme

Workshop: “Haiku Shorts: filmmaking and storytelling in three acts”

15:00 – 15:30 “Cinema and Anthropology. Saying a lot just in few words”, Eleni Sideri , Ass. Prof. BSOS-UoM

15:30 – 16:00 “’Mosaic of identities & telling stories: film form in three acts’”, Vasiliki Maltasoglou, Festival Director & co-founder of Balkans Beyond Borders.

Film Marathon 17:00 – 19:00

We wander and explore the nearby environment, the neighborhood of the university, and film with our mobile phone or any other equipment at our disposal, images, sounds and sensations that capture a mosaic of identities that coexist in a moment in time. The Haiku poem, consisting of three verses, becomes the vehicle of the cinematic composition and creation of a film, with a maximum duration of 1 minute, consisting of three shots.

  • Delivery of films and experience sharing 19:00-19:30

 Number of Participants: 15 There will be accepted in order of priority. Certificates of attendance will be given.

Registration Form: https://forms.gle/K2xdowhDXY6C5fvw7

Βιογραφικό σημείωμα συντελεστών
Η Βασιλική Μαλτασόγλου είναι Διευθύντρια του Balkans Beyond Borders Short Film Festival και συνιδρύτρια του οργανισμού Balkans Beyond Borders. Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές στη Διεθνή Πολιτική, αλλά επαγγελματικά εξειδικεύεται στο ψηφιακό μάρκετινγκ.  Στον οργανισμό Balkans Beyond Borders είναι υπεύθυνη του Φεστιβάλ, πραγματοποιεί κινηματογραφικά και ‘storytelling’ εργαστήρια, επιμελείται όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και το περιεχόμενο των προβολών του οργανισμού.

Ελένη Σιδέρη
https://www.uom.gr/elasideri

CV’s of participants
Vasiliki Maltasoglou is Festival Director of the Balkans Beyond Borders Short Film Festival and co-founder of the organization Balkans Beyond Borders. She has finished her studies in International Politics but professionally her expertise is in digital marketing. In Balkans Beyond Borders she directs the Festival, realizes workshops on filmmaking and storytelling, and curates all screenings and cultural events of BBB. 

Eleni Sideri
https://www.uom.gr/en/elasideri

Παρακάτω κάποιες από τις ταινίες μικρού μήκους που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες/ουσες στο workshop short films created by the participants during the workshop

https://drive.google.com/file/d/1rPY58na-iBAj0dY-Kd0AcpxtxZfS5XOW/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1F2SwZGCB4fM-aySOiojGY0TVv9fl5sFX/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1a_x_EnmcoKki3sw6wbf60pPNF8GBzgNE/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1-N3VtiA6BKGFlfHqt7yUebXfVf2Bb-uA/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1GceFG5ZDLadodscCCf24-0t3ftR7mKS4/view?usp=share_link